Prosimy o dokonywanie płatności na numer rachunku podany na fakturze.

Regulamin

 

Od dnia 2.07.2021 obowiązuje nowy regulamin.

 

REGULAMIN HURTOWNI ON-LINE B2B.WWWLOSY.PL

 

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy dokument określa warunki zawierania umów sprzedaży w serwisie dostępnym pod adresem https://b2b.wwwlosy.pl/, prowadzonym przez Fractal Solutions sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (00-833), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5272960840, KRS: 0000905800, prowadzoną pod adresem: ul. Sienna 72 lok. 8, 00-833 Warszawa

 2. Użyte w dalszej części niniejszego dokumentu pojęcia, należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Kupujący – osoba korzystająca z Serwisu, w tym zawierająca za jego pośrednictwem umowę sprzedaży Towaru,
  2. Sprzedający – Fractal Solutions sp. z o.o.,
  3. Regulamin – niniejszy dokument,
  4. Sklep  – strona internetowa zarządzana przez Sprzedającego, dostępna pod adresem https://b2b.wwwlosy.pl/,
  5. Strony – Kupujący oraz Sprzedający; jeżeli pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej – oznacza Kupującego lub Sprzedającego,
  6. Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym
  7. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedającego, polegająca na udostępnianiu pod unikalną nazwą (login) zbioru zasobów Sklepu, w którym gromadzone są dane Kupującego oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu, zabezpieczone unikalnym hasłem.

 3. Kupujący ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:
 4. adres e-mail: sklep@wwwlosy.pl
 5. adres korespondencyjny: ul. Suflerska 6, 04-471 Warszawa, Polska 

 

§2 Wymagania techniczne i bezpieczeństwo

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania urządzenia komputerowego (np. komputera stacjonarnego, smartfona, laptopa lub tabletu) z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową z włączoną obsługą plików cookies oraz javascript. 

 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, takimi jak:
  1. próby nielegalnego pozyskania danych Kupującego lub wyłudzenia od niego pieniędzy poprzez podszywanie się pod Sprzedającego,
  2. nieautoryzowane przechwytywanie komunikacji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym,
  3. nieautoryzowany dostęp do Konta przez osobę trzecią i uzyskanie nieuprawnionego dostępu do jego zawartości.

 3. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2 lub możliwie zneutralizować skutki ich wystąpienia, Sprzedający stosuje szereg zabezpieczeń, a w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu, a także umożliwia Klientowi weryfikację tożsamości Operatora.

 4. uważnie weryfikować, czy na pewno znajdują się on w Sklepie (weryfikując adres wpisany w przeglądarce pod kątem literówek oraz zwracając uwagę na zielony symbol kłódki w pasku adresu strony), a nie na stronie będącej ich imitacją,
 5. korzystać wyłącznie ze sprzętu komputerowego zabezpieczonego programem antywirusowym oraz tzw. firewallem,

 6. Aby zwiększyć swój poziom bezpieczeństwa Kupujący powinien w szczególności:
 7. Zabrania się Użytkownikom korzystania z jednego Konta przez więcej niż jedną osobę. Klient zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki, aby zapobiec takim naruszeniom powyższego zakazu przez podległych mu Użytkowników.
 8. Kupującemu zabrania się dostarczania do Sklepu treści o charakterze bezprawnym oraz dokonywania działań prowadzących do zakłócenia funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji.

 

§3 Konto

 1. Zawieranie umów sprzedaży przez Kupującego ze Sprzedającym, możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Konta.

 2. Konto mogą posiadać wyłącznie dokonywać wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą – osoby fizyczne, osoby prawne i inne podobne podmioty, mające zdolność prawną, dla których umowa sprzedaży ma charakter zawodowy, tj. w szczególności, gdy nabywają Towar w celu dalszej odsprzedaży.

 3. Osoba fizyczna, która reprezentuje Kupującego przy zawieraniu umowy ze Sprzedającym, zobowiązana jest legitymować się stosownym upoważnieniem do zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego wynikającym z ustawy bądź udzielonym przez uprawniony organ Kupującego.

 4. Założenie Konta wymaga podania prawdziwych danych osobowych.

 5. Konto wymaga dokonania aktywacji przez Sprzedającego. Sprzedający przed aktywacją Konta, ma prawo zażądać od Kupującego przedłożenia dokumentów wykazujących spełnienie kryteriów umożliwiających założenie Konta

 6. Sprzedający ma prawo rozwiązać umowę o prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, a tym samym pozbawić prawa do zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu w przypadku:
  1. istotnego naruszenia Regulaminu,
  2. innego niż istotne naruszenie Regulaminu, jeżeli takie lub podobnego rodzaju naruszenie nastąpiło powtórnie, po upomnieniu Kupującego przez Sprzedającego.

 

§4 Proces zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem Konta.

 2. Zamówienie dokonywane jest za pośrednictwem Serwisu poprzez dodanie produktów do „koszyka”, wybór metody płatności i dostawy, a następnie potwierdzenie zamówienia.

 3. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta z momentem akceptacji Zamówienia przez Sprzedającego, za pośrednictwem wiadomości e-mail. Automatycznie wygenerowane przez Serwis potwierdzenie złożenia zamówienia nie stanowi jego akceptacji.

 4. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedający ma prawo złożyć do niego zastrzeżenia, które mogą polegać na:
  1. określeniu harmonogramu realizacji dostaw (tj. podziale zamówienia na mniejsze części, dostarczane w określonych przez Sprzedającego odstępach czasowych),
  2. ograniczeniu ilości produktów w Zamówieniu,
  3. wskazaniu innego terminu dostawy,
  4. zmianie terminu płatności.
  5. W przypadku braku sprzeciwu ze strony Kupującego wyrażonego w terminie 1 dnia roboczego, umowa sprzedaży zostaje zawarta w treści uwzględniającej zastrzeżenia Sprzedającego.

 

§5 Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, w przypadku zwłoki w dostawie Towaru przekraczającej 7 dni. Jeżeli nastąpiła częściowa dostawa Towaru, odstąpienie następuje w stosunku do części niedostarczonej.

 2. Sprzedający ma prawo odstąpić od całości lub części umowy sprzedaży w terminie jednego miesiąca od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.

 3. Sprzedający ma prawo odstąpić od całości lub części umowy sprzedaży w przypadku opóźnienia w zapłacie ceny.

 4. Jeżeli odstąpienie od części umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron, która pierwotnie ze względu na ilość zamówionych produktów spowodowałoby, że pozostająca w mocy część umowy sprzedaży pozostaje poniżej progu, od którego uzależnione było uzyskanie określonej wielkości rabatu, Kupujący traci prawo do tego rabatu.

 

§6 Płatności

 1. Kupujący dokonuje płatności za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy, na podstawie faktury VAT otrzymanej od Sprzedającego.

 2. Kupujący ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

 3. Sprzedający ma prawo do zażądania płatności z góry, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 4. W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedający ma prawo naliczania odsetek w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 

§7 Dostawa

 1. Jeżeli umowa sprzedaży nie stanowi inaczej, dostawa Towaru następuje w terminie 60 dni od dnia zapłaty ceny.

 2. Prawo własności Towaru przechodzi na Kupującego z momentem jego wydania, jednak nie wcześniej niż w momencie całkowitej zapłaty ceny sprzedaży.

 3. Dostawa następuje przy wykorzystaniu przesyłki kurierskiej lub paletowej DPD, stosownie do podlegającej dostawie ilości Towaru, zgodnie z cennikiem dostawy.

 4. Koszty wysyłki ponosi Kupujący chyba, że cennik dostawy stanowi inaczej.

 5. Jeżeli zawarta umowa sprzedaży przewiduje dostawę Towaru w częściach, przy ustalaniu ilości Towaru, od której uzależniona jest cena lub brak odpłatności za dostawę, bierze się pod uwagę każdą część z osobna.

 6. W przypadku zwrócenia transportu z Towarem lub nieodebrania Towaru przez Kupującego, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztem magazynowania w wysokości naliczanego według stawki czynszu najmu powierzchni w miejscu przechowywania Towaru, stosownie do zajmowanej przez Towar powierzchni.

 

§8 Rękojmia

 1. Sprzedający udziela Kupującemu rękojmi na okres sześciu miesięcy (z zastrzeżeniem ust. 6) od dnia wydania Towaru Kupującemu lub osobie trzeciej przez niego wyznaczonej. Termin uważa się za zachowany, jeśli  Kupujący zawiadomił Sprzedającego o wadzie przed jego upływem.
 2. Kupujący zobowiązany jest do: 
  1. w przypadku uszkodzeń Towaru lub jego opakowania widocznych z zewnątrz, bez konieczności dokonywania oględzin – do spisania przy osobie dostarczającej Towar protokołu reklamacyjnego, wykonania dokumentacji fotograficznej oraz niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego,
  2. dokonania szczegółowych oględzin Towaru w terminie 7 dni od daty jego odbioru i do zawiadomienia w tym czasie o dostrzeżonych wadach wraz z dostarczeniem dokumentacji fotograficznej

- pod rygorem wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu wad Towaru, wykrywalnych w sposób opisany powyżej. 

 1. Kupujący ma obowiązek zawiadomienia Sprzedającego o wadzie fizycznej Towaru w terminie siedmiu dni od jej wykrycia, pod rygorem wygaśnięcia rękojmi. Warunkiem skuteczności zawiadomienia jest wskazanie rodzaju wady i dołączenie jej dokumentacji, w szczególności fotograficznej.

 2. Sprzedający zobowiązany jest do ustosunkowania się do zgłoszenia Kupującego w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia. Jeśli Sprzedający przed upływem tego terminu uzna, że do rozpatrzenia reklamacji konieczne są oględziny Towaru, wedle swojego wyboru dokona oględzin na miejscu lub zażąda jego dostarczenia do Sprzedającego na koszt Kupującego, z zastrzeżeniem ust. 5. Termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia przedłuża się o czas transportu Towaru do Sprzedającego.

 3. W przypadku, gdyby żądania Kupującego okazały się niezasadne, Sprzedający wedle wyboru Kupującego, dokonuje na koszt Kupującego odesłania Towaru lub jego utylizacji. W przypadku, gdyby żądania Kupującego okazały się zasadne, Sprzedający zwraca mu poniesione uzasadnione koszty transportu Towaru do Sprzedającego.

 

 1. W przypadku, gdy wykrycie wady wystąpiło na skutek zgłoszenia przez dalszego nabywcę działań niepożądanych i ciężkich działań niepożądanych związanych z użyciem Towaru, Kupujący zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę w terminie 3 dni oraz wycofać ze sprzedaży posiadaną daną partię Towaru. W przypadku potwierdzenia istnienia wad przez Sprzedającego, cała partia objęta jest roszczeniami z tytułu rękojmi. Wady, o którym mowa w niniejszym ustępie objęte są dwuletnim okresem rękojmi.

 2. Postanowienie § 7 ust. 6 (koszt przechowania nieodebranego Towaru) stosuje się odpowiednio do Towaru dostarczanego do Sprzedającego w ramach realizacji rękojmi.

- W celu uchylenia wątpliwości Strony wskazują, iż intencją postanowień niniejszego paragrafu jest modyfikacja ustawowych reguł odpowiedzialności z tytułu rękojmi. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do odpowiedzialności z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Księgi III, Tytułu XI, Działu II kodeksu cywilnego.

 

§9 Ochrona prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących określa Polityka Prywatności.

 

§10 Postępowanie reklamacyjne 

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz Towarów umową, należy składać na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazane w § 1 ust. 3

 2. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień dot. roszczeń z tytułu rękojmi zawartych w § 8, Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Kupującego o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 3. W reklamacji należy podać dane Kupującego umożliwiające realizację reklamacji, opis przedmiotu reklamacji, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

 

§11 Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu (w szczególności nazwy, opisy oraz fotografie produktów) są przedmiotem praw własności intelektualnej (w szczególności praw ochronnych na znaki towarowe oraz majątkowych praw autorskich) Sprzedającego lub osób trzecich.

 2. Zakazane jest kopiowanie zawartości Serwisu w jakiejkolwiek części bez zgody Sprzedającego.


 

§12 Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedający może dokonać zmiany Regulaminu.

 2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Kupującego o nowym brzmieniu Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Sprzedający w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu wskazał datę późniejszą. W przypadku, gdy Kupujący nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedającego przed upływem tego terminu, co skutkuje rozwiązaniem umowy o prowadzenie Konta.

 3. Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu stosuje się jego poprzednie brzmienie.

   

§13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 2. Odpowiedzialność Sprzedającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań powstałych na tle Regulaminu oraz wynikłych z zawartych na jego podstawie umów sprzedaży, ograniczona jest do kwoty 2.000 zł i obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą, a nie obejmuje korzyści utraconych.

 3. Sprawy sporne wynikłe na tle Regulaminu, rozpatrywane będą, wedle wyboru strony inicjującej postępowanie, przez Ultima Ratio Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania lub też sądu powszechnego właściwego dla miejscowości Sulejówek w województwie mazowieckim. W przypadku nieskuteczności klauzuli arbitrażowej lub odmowy rozpoznania sprawy przez sąd arbitrażowy, właściwy będzie sąd powszechny właściwy dla miejscowości Sulejówek w województwie mazowieckim.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl